การศึกษาการเตรียมนาโนเคอร์คูมินอยด์ด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและเจลาตินร่วมกับการใช้คลื่นไมโครเวฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยธร ศรีคชา, ภวิษย์พร โพธิ์โต, จันทรัสม์ ศิริประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวัฒน์ชัย ประพาฬ, พงศ์พรหม พรเพิ่มพูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขมิ้นเป็นสมุนไพรไทยที่มีการใช้มาตั้งแต่อดีต โดยมีเคอร์คิวมินเป็นสารสำคัญของขมิ้นชันที่มีการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย แต่เคอร์คูมินมีคุณสมบัติในการดูดซึมและละลายน้ำได้ไม่ดี โครงงานนี้จึงศึกษาการเตรียมขมิ้นให้อยู่ในรูปขมิ้นนาโน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการละลายน้ำ โดยการใช้ขมิ้นผงผสมกับคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในอัตราส่วน 1:1 โดยมวล ร่วมกับการใช้คลื่นไมโครเวฟ และเปรียบเทียบกับการใช้เจลาตินในการเตรียมเป็น nanocurcuminoid จากนั้นศึกษาสมบัติการละลายน้ำ รวมถึงประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียของ nanocurcuminoid และศึกษาการใช้เทคนิค photodynamic therapy เพื่อกระตุ้นการออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย โดยจะศึกษาแสงสีแดง เขียว ฟ้า และเหลือง รวมถึงความยาวคลื่นที่เหมาะสมกับการออกฤทธิ์ของ nanocurcuminoid