ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของต่อมน้ำมันบนผิวเปลือกกับปริมาณความหวานของน้ำส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลิสา พิชัยณรงค์, ธนกร เจริญสุข, ศศิธร บุญมีมีไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิตา ทวีกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการเลือกเก็บผลหรือเลือกซื้อส้มโอให้ได้รสชาติที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคนั้นสามารถพิจารณาจากลักษณะภายนอกได้มากมาย แต่หนึ่งในลักษณะที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนนั่นคือ ลักษณะของจุดบนเปลือกส้มโอ ซึ่งจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้ศึกษามาพบว่า ต่อมน้ำมันบนผิวเปลือกที่มีระยะห่างระหว่างแต่ละต่อมมาก ๆ ส้มโอลูกนั้นจะเหมาะสมแก่การนำไปรับประทาน ทางคณะผู้จัดทำจึงเกิดความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของต่อมน้ำมันบนผิวเปลือกกับรสชาติของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ โดยใช้ค่าความหวานในการบ่งบอกรสชาติ เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถเลือกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่มีรสชาติตรงตามความต้องการได้อย่างแม่นยำ โดยจะทำการสุ่มเลือกส้มโอจำนวน 30 ลูก เก็บข้อมูลลักษณะต่างๆ ได้แก่ น้ำหนัก ความยาวเส้นรอบวง จำนวนต่อมน้ำมันต่อพื้นที่ และค่าความหวานของน้ำส้มโอ บันทึกผลข้อมูล นำจำนวนต่อมน้ำมันต่อพื้นที่ไปคำนวณหาความหนาแน่น จากนั้นนำข้อมูลไปหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของต่อมน้ำมันบนผิวเปลือก กับค่าความหวานของน้ำส้มโอ และหาข้อสังเกตเพิ่มเติมจากข้อมูลการวัดผลต่าง ๆ ที่ได้จากการทดลอง