วัสดุขยายพันธุ์เลียนแบบโครงสร้างของน้ำลายเขียดตะปาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชฐพล วงศ์ศรีทอง, พชร เดชศิริพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากแรงบันดาลใจเห็นฟองน้ำลายของเขียดตะปาดที่ติดอยู่ตามกิ่งไม้ โดยภายในนั้นจะมีไข่ ซึ่งน้ำลายของเขียดตะปาดมีหน้าที่รักษาความชื้นให้กับไข่จนกว่าไข่จะเจริญเติบโตเป็นลูกอ๊อดดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหาด้วยการนำโฟมฟองยางผสมวัสดุจากธรรมชาติขึ้นรูปด้วยการเลียนแบบโครงสร้างของน้ำลายเขียดตะปาดสำหรับตอนกิ่งพืชมาทดแทนถุงพลาสติก และการใช้สารเคมี โดยนำน้ำยางพารามาขึ้นรูปวัสดุเป็นโฟมฟองยางผสมด้วยสารสกัดจากผักโขม และชานอ้อยที่มีเชื้อรา Trichoderma sp. เป็นเชื้อราที่สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับรากแรกเกิดได้ ส่วนชานอ้อยที่ผสมลงในแผ่นยางพาราเพื่อช่วยรักษาความชื้น ซึ่งส่งผลทำให้เกิดรากจำนวนสูงถึง 60±4 ราก

และความยาวของรากเพิ่มขึ้นถึง 6.27±0.32 cm การแก้ปัญหาในครั้งนี้สามารถลดการใช้ถุงพลาสติก และสารเคมีในการตอนกิ่งพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุจากธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำยางพาราที่ใช้ทดแทนน้ำลายของเขียดตะปาด และวัสดุที่นำมาสร้างน้ำลายเทียม ซึ่งเป็นการนำแนวคิดมาแก้ปัญหาแบบเกษตรอินทรีย์ได้อย่างลงตัว