รถเข็นส่งอาหารสำหรับผู้ป่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัณทนา บุญทวีไพศาล, ธัญชนก จังพล, อารยา พากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิเชษฐ์ กัลป์ชัย, สุทัศน์ บุตรชานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรถเข็นอัตโนมัติทางการแพทย์ 2) ศึกษา Raspberry pi 3) ศึกษาการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอบเขตการศึกษาห้องพยาบาลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ผลการศึกษาและการจัดทำโครงงานพบว่า เมื่อทดลองใช้พบว่าสามารถควบคุมได้ด้วย Raspberry pi โดยรถเข็นจะเคลื่อนที่จากการเขียนโค้ดกำหนดเส้นสี เพื่อให้รถเข็นเคลื่อนที่ตามเส้นทางของสีที่กำหนดไว้