การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชานอ้อยเพื่อดูดซับเอทิลีนและยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดกานพลูในการยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญสรณ์ ยกถาวร, นีรานันต์ ชัยยุทธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล เรืองเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันกล้วยหอมทองเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีวางขายทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ แต่กล้วยหอมมีระยะเวลาในการจำหน่ายในตลาดสั้น ซึ่งปัญหาการเน่าเสียเป็นปัญหาสำคัญในการส่งออกของประเทศไทย ซึ่งปัญหาการเน่าเสียอาจเกิดจากกล้วยหอมมีการปนเปื้อนเชื้อราระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตและอื่นๆ โดยปัญหาที่มีผลต่อการขยายตลาดการเกษตร ส่งผลให้เกิดขาดการทุนหากมีระยะเวลาในการขนส่งนานจนเกินไป ปัจจุบันการยืดอายุการเก็บรักษากล้วยจึงมีมากมายหลายวิธี เช่น การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ การใช้สารเคลือบผิว และการใช้สารดูดซับเอทิลีน

เนื่องด้วยเอทิลีน เป็นฮอร์โมนพืชชนิดเดียวที่เป็นแก๊ส สูตรทางเคมีของเอทิลีน คือ C2H4 ซึ่งเกิดจากกระบวนการเมทาบอลิซึมของพืช เป็นตัวการที่ทำให้ผลไม้เกิดกระบวนการสุกแก่

จากข้อมูลระยะเวลาการเก็บรักษากล้วยหอมในการวางขายตามห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ และการที่กล้วยหอมเกิดจากเน่าเสียจากการปนเปื้อนเชื้อราจากการเก็บเกี่ยว ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีการพัฒนากระดาษยับยั้งเชื้อราและดูดซับเอทิลีน เพื่อเป็นการยืดอายุในการเก็บรักษากล้วยในการขนส่งและการวางขายตามท้องตลาด ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและการส่งออกกล้วยหอมได้มากขึ้น