เครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยและตัดกระแสไฟฟ้า จากบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กลวัชร เดชารัตน์, ปัญญารัตน์ สุขใส, ปาณิสรา นิลอุบล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทานเทพ กำลังเกื้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยและตัดกระแสไฟฟ้า จากบอร์ด Microcontroller เป็นโครงงานที่จัดทาขึ้นเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัย นอกจากนี้ยังช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานในการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โครงงานเรื่องเครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยและตัดกระแสไฟฟ้า จากบอร์ด Microcontroller เป็นชิ้นงานที่เกิดมาจากการนาเทคโนโลยีในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้ บอร์ด Microcontroller , GSM SIM module ,Power bank ,Relay module ,HC-12 module , Ultrasonic sensor และเซ็นต์เซอร์ตรวจวัดระดับน้าที่ทางคณะผู้จัดทาได้สร้างขึ้น

จากการศึกษาและทาการทดลองในเบื้องต้น ให้ผลการทดลองเป็นดังนี้ เครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยและตัดกระแสไฟจากบอร์ด Microcontroller สามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์ 220 โวลต์ ได้ตามที่คณะผู้จัดทากาหนด โดยสามารถสั่งจ่ายและตัดกระแสไฟฟ้า ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เมื่อน้าท่วมสูงถึงระดับเซ็นเซอร์ตัวที่ 1 เครื่องจะทาการแจ้งเตือน โดยมีการแจ้งเตือนในรูปแบบเสียง และข้อความผ่านทางระบบ SMS เมื่อน้าท่วมสูงถึงระดับเซ็นเซอร์ตัวที่ 2 เครื่องจะทาการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์ 220 โวลต์ พร้องส่ง SMS รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น