การศึกษาและพัฒนาแผ่นกาวดักจับแมลงวันริ้นควาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรนิษฐ์ เสนาวงศ์, อาระดิน สีสุระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ดักจับแมลงวันริ้นควาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยพฤติกรรมของแมลงวันริ้นควาย เพื่อประดิษฐ์แผ่นกาวดักจับแมลงวันริ้นควาย

มีกระบวนการศึกษาดังนี้คือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของแมลงวันริ้นควาย และศึกษาพฤติกรรมการไล่แมลงวันของโคเนื้อ 2) ศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของแมลงวันริ้นควายที่มีต่อ สี รูปร่าง กลิ่น 3) พัฒนาแผ่นกาวดักจับแมลงวันริ้นควาย