การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิคและฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ของสารสกัดจาก ‘ตะหย่อ’

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศินิภา นิลพันธ์, ศุภิสรา ชาญเชิงพานิช, ปัฐมาภรณ์ ใสทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตรีทิพย์ สุขโข, ฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิคและฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเนื้อไม้ตะหย่อ (Determination of Total phenolic and total flavonoid contents, Antibacterial activities of woody stem extracts from Tayaw (Byttneria aspera Colebr. In Roxb.)) เป็นการศึกษาสารพฤกษเคมีในพืชพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค โดยสกัดด้วยตัวทำละลายทั้งหมด 3 ชนิด คือ Hexane, Ethyl acetate, และ Butanol พบว่าสารสกัดหยาบจากเนื้อไม้ที่สกัดด้วย Ethyl acetate มีปริมาณพีนอลิค และปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์สูงสุด และเมื่อนำสารสกัดหยาบที่สกัดได้มาทดสอบฤทธิ์การต้านแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ Escherichia coli ATCC 25922 และ Staphylococcus aureus ATCC 25923 พบว่าสารสกัดจากเปลือกไม้ เนื้อไม้ และจากกิ่งของต้นตะหย่อ ที่สกัดจากทุกตัวทำละลาย มีปริมาณของเชื้อทดสอบที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเชื้อทดสอบจากชุดควบคุมที่เตรียมที่สภาวะเดียวกัน จากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากเนื้อไม้ตะหย่อมีสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ในทางเภสัชกรรมในการพัฒนายาทางเลือกตัวใหม่ หรือนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ที่ช่วยยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียต่อไปได้