การเปรียบเทียบเอนไซม์ที่สกัดจากแคลลัสของชิ้นส่วนต่างๆของต้นกล้าข้าวเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิตา ทิพย์ญาณ, จิตรทิวัฒน์ ลอยวิสุทธิ์, วริศรา ชูพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรัสวดี มณี, อมรพันธ์ แก้วศรีนวล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้การผลิตข้าวในประเทศไทยถือว่าผลิตได้ปริมาณมาก ซึ่งถือว่าเป็นผลดีเพราะข้าวของเรามีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ แต่ผลเสียก็คือมีปริมาณการส่งออกข้าวลดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 0.3 ล้านตัน เนื่องจากคุณภาพของข้าวในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับราคา จนทำให้ประเทศต่างๆหันไปซื้อข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนามมากขึ้นเพราะมีราคาถูกกว่า ทั้งนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆอีก คือสภาพอากาศและศัตรูพืช ส่งผลกระทบไปยังเกษตรกรชาวนาที่ส่งออกข้าวได้น้อยลง ทำให้ราคาข้าวถูกลง เกษตรกรชาวนาขาดทุนและมีรายได้น้อยลง ด้วยเหตุนี้เราจึงได้คิดที่จะนำส่วนต่างๆของข้าวมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว เราจึงได้ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของข้าว โดยการเริ่มจากการศึกษาหาวัตถุดิบที่เหมาะสมที่จะนำมาเพาะเลี้ยงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นเพื่อให้ได้ต้นกล้าคุณภาพดีและปลอดเชื้อ และเราได้ให้ความสนใจสูตรอาหารที่จะนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของข้าว เพราะพืชแต่ละชนิดจะใช้สูตรอาหารที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาสูตรอาหารที่จะนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เมื่อได้สูตรอาหารที่เหมาะสมแล้วก็ไปสู่กระบวนการการฆ่าเชื้อส่วนของข้าวที่จะนำไปเพาะเลี้ยง พร้อมทั้งเข้าสู่กระบวนการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากนั้นก็นำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาสกัดเอาเอนไซม์ที่จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ทำให้ธาตุอาหารไนโตรเจนหายไปจากดิน แย่งธาตุอาหารของพืชและยังปลดปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชลงไปในดินอีกด้วย ดังนั้นทางกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะนำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาสกัดเอาเอนไซม์เพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค