การยับยั้งราเขียวที่เกิดกับเห็ดฟาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรชนก บุญเพ็ง, สุรัสวดี ธงรัตนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เห็ดแต่ละชนิดมีลักษณะการเพาะเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่จึงทำให้เกิดปัญหาบางอย่างในการเพาะเลี้ยงเห็ด โรคระบาดที่เกิดกับเห็ดมักเป็นเชื้อรา เช่น ราเขียว

ด้วยสาเหตุนี้เองทางคณะผู้จัดทำจึงนำเอาเห็ดมาหนึ่งชนิดคือเห็ดฟางในการนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ราเขียวขึ้น เพราะว่าชุมชนของคณะผู้จัดทำมีการเพาะเลี้ยงเห็ดฟางและมักพบปัญหาบ่อยครั้งที่ราเขียวขึ้นทำให้เห็ดเสียหาย และในการนำราเขียวมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของราเขียว