การศึกษาและพัฒนาการตรวจ Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)แบบmicro-esr ด้วยปรากฏการณ์ Boycott effect เพื่ออัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงเทียบกับวิธีมาตรฐาน westergern และ micro-esr

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิทิศา จักรเพชร, ญาดา วจีนุรักษากุลชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

_