การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสจากสารสกัดหัวข้าวเย็นเหนือและสารสกัดยอดอ่อนกนะถินไทยในหลอดทดลอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิษณุพงศ์ ปราชญ์วินิต, สุชาดา พรมสุรินทร์, จิรพงษ์ วงค์โกฏ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพัฒน์ ขันใจ, จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงจึงจำเป็นที่จะต้องลดระดับปริมาณน้ำตาลในเลือดโดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลส จึงเป็นที่มาของการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไชม์อะไมเลส จากสารสกัดหัวข้าวเย็นเหนือและกระถินไทยโดยนำสารสกัดหยาบจากหัวข้าวเย็นเหนือและกระถินไทยที่มี ความเข้มข้น 2000, 1000, 500, 250, 125 μg/ml ตามลำดับ ทดสอบการยับยั้งการทำงานของเอนไชม์อะไมเลส และหาปริมาณน้ำตาลด้วยสารละลายDNSและไปนำวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น540นาโนเมตร