การพัฒนาวิธีการสกัด และแยกสาร CBD จากพืชกัญชงเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในครีมทาก่อนนอน (Sleeping mask)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทรา ดีเลิศ, ปุญญพัฒน์ ปัญญาคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภาวรรณ พองพรหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงนอกจากจะใช้เป็นเส้นใยแล้ว ยังมีการสกัดและแยกสาร CBD ที่มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในทางการแพทย์และประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิธีการสกัดสาร CBD ในพืชกัญชง ด้วยการสกัดที่อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิสูง และเปรียบเทียบปริมาณสาร CDB ในพืชกัญชงสายพันธุ์ที่แตกต่างกันด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถณะสูง (High-performance liquid chromatography) และแยกสาร CDB ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี เพื่อนำสารบริสุทธิ์ที่ได้ไปใช้เป็นส่วนผสมในการพัฒนาพัฒนาเป็นครีมทาก่อนนอน (Sleeping mask) ที่มีสรรพคุณช่วยในการนอนหลับ โดยผสานกับสารสกัดจาดใบบัวบกเพื่อช่วยพื้นบำรุงผิวหน้าให้เรียบเนียน ลดการอักเสบ และมีความสะดวกรวดเร็วเนื่องจากสามารถทาและนอนได้เลย โดยคณะผู้จัดทำได้พัฒนาขั้นตอนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดในการสกัดสาร CBD เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้และเน้นการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น