การบูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงร่วมกับชุดทดลองการไทเทรตอย่างง่าย แบบย่อส่วนและต้นทุนต่ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวลักษณ์ ขุนพิทักษ์, กัญญาณัฐ ประทุมวรรณ, เก็จมณี เมืองจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาร์ซีซ๊ะ ดินอะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดทดลองการไทเทรตอย่างง่ายแบบย่อส่วนและต้นทุนต่ำ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อชุดทดลองการไทเทรตอย่างง่ายแบบย่อส่วนและต้นทุนต่ำที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง การชุดทดลองการไทเทรตนี้ประกอบด้วยกระบอกฉีดยา ข้อต่อสามทาง ขวดแก้วขนาดเล็ก ฝาปิดจุกยาง เหล็กเสียบกระดาษคลิปหนีบกระดาษ และเข็มฉีดยา โดยต้นทุนสำหรับชุดไทเทรตอย่างง่ายนี้ราคา 109 บาทต่อชุด น้อยกว่าชุดบิวเรตมาตรฐานที่มีราคา 2,675 บาทต่อชุด ผลการทดลองที่ได้จากชุดไทเทรตที่พัฒนานี้ให้ผลที่ใกล้เคียงกับชุดไทเทรตมาตรฐาน ซึ่งความเข้มข้นที่คำนวณได้ของกรดมีค่าใกล้เคียงกับความเข้มข้นค่าจริงที่รายงานไว้บนฉลากสินค้า เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด มีค่าต่ำกว่า ร้อยละ5 สำหรับการดำเนินการทดลองกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 26 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดสงขลา และแบบสอบถามความพึงพอใจ จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งาน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.54

(mean 4.54, SD 0.34) แสดงให้เห็นว่า การสร้างชุดทดลองการไทเทรตแบบย่อส่วนและใช้ต้นทุนต่ำทำให้ผู้ใช้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องการไทเทรตกรด-เบสได้เป็นอย่างดี และจากการใช้โปรแกรม Pixlive มาสร้างสื่อ AR ทำให้สามารถมองเห็นลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคข้างในได้เสมือนจริงมากขึ้น สร้างความเข้าใจต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น