การตรวจสอบประสิทธิภาพแผ่นทำความเย็นแบบระเหยจากวัสดุเหลือทิ้งชีวมวล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พันธุ์ประภัส จิตรประเสริฐ, ภัทรพงศ์ ไชยปุรณะ, อนันตชา ภูคงคา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คธา วาทกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยทั่วไปเครื่องทำความเย็นแบบระเหยที่ใช้ในโรงเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมมักประสบปัญหาคราบหินปูนเกาะบนแผ่นระเหยและการเสื่อมสภาพของแผ่นระเหย ส่งผลให้มีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานลดลง โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำความเย็นของวัสดุราคาถูก 2 ชนิดและแผ่นทำความเย็นจากวัสดุทั้ง2 ได้แก่ ใยมะพร้าว ถ่านไม้ แผ่นใยมะพร้าวและแผ่นถ่านใยมะพร้าว โดยเปรียบเทียบกับแผ่นคูลลิ่งแพดซึ่งมีราคาสูง ในการทดลองได้สร้างกล่องอะคริลิคปิดสี่ด้านเพื่อจำลองสภาพโรงเรือน มีช่องสำหรับวัสดุทดสอบ พัดลมเพื่อควบคุมความดันอากาศในระบบ และโปรแกรมวัดความชื้นและอุณหภูมิโดยอาศัยไอซีเซนเซอร์ร่วมกับชุดอุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ นำมาต่อกับกล่องอะคริลิค การพัฒนาแผ่นทำความเย็นได้ผสมวัสดุกับแป้งมันเพื่ออัดขึ้นรูปเป็นแผ่นคล้ายกระเบื้อง จากนั้นทำการทดลองประสิทธิภาพของวัสดุทดสอบโดยวัดค่าอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัทธ์ก่อนและหลังผ่านวัสดุทดสอบ ผลการทดลองพบว่าแผ่นทำความเย็นแบบระเหยจากวัสดุธรรมชาติ มีประสิทธิภาพในการใช้งานใกล้เคียงกับแผ่นคูลลิ่งแพด