การตรวจสอบประสิทธิภาพแผ่นทำความเย็นแบบระเหยจากวัสดุเหลือทิ้งชีวมวล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พันธุ์ประภัส จิตรประเสริฐ, ภัทรพงศ์ ไชยปุรณะ, อนันตชา ภูคงคา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คธา วาทกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยทั่วไปเครื่องทำความเย็นแบบระเหยที่ใช้ในโรงเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมมักประสบปัญหาคราบหินปูนเกาะบนแผ่นทำความเย็นแบบระเหยและการเสื่อมสภาพของแผ่นระเหย ส่งผลให้มีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานลดลง โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยซึ่งทำโดยตรงมาจากวัสดุเหลือทิ้งชีวมวลราคาถูกสองชนิด ได้แก่ ใยมะพร้าวและถ่านไม้ และแผ่นทำความเย็นแบบระเหยซึ่งทำมาจากการอัดขึ้นรูปวัสดุให้เป็นแผ่นได้แก่ แผ่นใยมะพร้าวและแผ่นถ่านใยมะพร้าว โดยเปรียบเทียบกับแผ่นทำความเย็นแบบระเหยเชิงพาณิชย์ซึ่งมีราคาสูง ในการทดลองได้สร้างอุปกรณ์จำลองโรงเรือนด้วยกล่องอะคริลิคปิดสี่ด้าน ประกอบด้วยช่องสำหรับใส่แผ่นวัสดุทดสอบ ระบบปั๊มน้ำไหลผ่านแผ่นวัสดุทดสอบ พัดลมเพื่อควบคุมความดันอากาศในระบบ และโปรแกรมวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบต่อเนื่องโดยอาศัยไอซีเซนเซอร์ร่วมกับชุดอุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ การอัดขึ้นรูปแผ่นทำความเย็นแบบระเหยได้ผสมวัสดุกับแป้งมันและน้ำเพื่ออัดด้วยระบบไฮโดรลิกให้เป็นแผ่นคล้ายกระเบื้องลอน จากนั้นทำการทดลองประสิทธิภาพของวัสดุทดสอบโดยวัดค่าอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัทธ์ก่อนและหลังผ่านแผ่นวัสดุทดสอบ ตลอดจนวัดสมบัติอื่นๆเช่นความสามารถในการดูดซับน้ำ และน้ำหนักต่อพื้นที่