ศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย piezoelectric

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิชาภา ลี้สกุล, กิ่งฉัตร แก้วฉ่ำ, อริยา นาคโต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช เขียวอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มนุษย์ในโลกปัจจุบันอยู่ในยุคของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเทคโนโลยี เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำมาเป็นส่วนช่วยในการดำเนินชีวิตให้ง่ายขึ้น และก่อให้เกิดสิ่งต่างๆรอบตัว

เช่น หลอดไฟ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ สิ่งประดิษฐ์ทุกอย่างล้วนต้องใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการที่จะผลิตพลังงาน

ไฟฟ้านั้นมาจากถ่านหินแต่ถ่านหินไม่ใช่ทรัพยากรที่ยั่งยืน คือถ่านหินเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปหากใช้ไปเรื่อยๆ

ย่อมมีการสูญหายและไม่มีในที่สุด นักวิทยาศาสตร์มากมายพยายามหาวัสดุที่สามารถรับพลังงานต่างๆได้ไม่ว่า

จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ในการรับพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันลมในการรับพลังงานลม เพื่อมาใช้ในการสร้าง

พลังงานไฟฟ้า สิ่งที่ผู้จัดทำได้ได้เลือกและสนใจคือวัสดุเพียโซอิเล็กทริค ซึ่งวัสดุชนิดนี้มีคุณสมบัติในการเปลี่ยน

พลังงานกลเช่นแรงสั่นสะเทือน แรงกด มาเป็นพลังงานไฟฟ้า และในทางกลับกันก็สามารถเปลี่ยนพลังงาน

ไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกลได้เช่นกัน เนื่องจากแรงกลที่เกิดขึ้นทำให้มีความต่างศักย์ของวัสดุและเกิดไฟฟ้าขึ้นได้ จึง

สามารถทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าในสุด จากการศึกษาจึงพบว่าวัสดุเพียโซอิเล็กทริคมีส่วนประกอบของสาร

ตะกั่วซึ่งเป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ทางผู้จัดทำจึงศึกษาวัสดุทดแทนเพื่อสร้างเพียโซอิเล็กทริคโดยที่

คุณสมบัติในการสร้างไฟฟ้าของเพียโซอิเล็กทริคยังคงประสิทธิภาพที่ที่ดีได้มากที่สุด