การศึกษาความสามารถในการดูดซับโลหะหนักที่เป็นสารพิษในแหล่งน้ำด้วยวัสดุดูดซับจากดินเหนียวเผาในท้องถิ่นผสมกับขี้เถ้าแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณิดา ละมูนกิจ, สุจิรา ขันทะวงค์, พิกุลทอง ก้างยาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับโลหะหนักในน้ำนั่นคือ ตะกั่ว (II) และทองแดง (II)ที่เป็นสารพิษปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้วัสดุดูดซับจากดินเหนียวในท้องถิ่นผสมเถ้าแกลบ โดยนำดินเผาในท้องถิ่นเนื่องจากวัสดุดินเผาเป็นวัสดุเซรามิกพรุนชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่สามารถดูดซับสารด้วยกระบวนการดูดติดผิวดี โดยใช้ดินในบริเวณดอยดินแดงและเวียงกาหลงในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นดินที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเซรามิก มาผ่านกระบวนการเผา จนได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุเซรามิกที่เป็นเม็ดมาผสมกับเถ้าแกลบซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาทําเป็นวัสดุดูดซับจากดินเหนียวในท้องถิ่นผสมเถ้าแกลบโดยการ เผาแกลบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 30 นาที นํามาศึกษาการดูดซับตะกั่ว (II) และทองแดง (II) ในน้ําเสียโดยทําการทดลองแบบกะ (Batch)