การศึกษาการคงสภาพของสีจากธรรมชาติโดยการกระตุ้นของยางกล้วยน้ำหว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรวัฒน์ มโนธรรม, ทยิดา ริยาพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลลักษณ์ เพ็งเหมือน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญจดี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาการคงสภาพของสีจากธรรมชาติโดยการกระตุ้นของยางกล้วยน้ำหว้า (Cultivated banana) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการสกัดสีจากธรรมชาติโดยวิธีการสกัดร้อน 2) เพื่อทดสอบการคงสภาพของสีโดยการระบายบนกระดาษวาดภาพ 100 ปอนด์ และ 3) เพื่ออธิบายผลการใช้ยางกล้วยน้ำหว้าต่อการคงสภาพของสีที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งในการศึกษาและทดลองนี้มีการนำพืชสมุนไพร ที่ให้สารสีเหลือง สีเขียว และสีแดง อาทิ เช่น ขมิ้นชัน (Curcuma longa) สบู่ดำ (Jatropha curcas) และฝางแดง (Caesalpinia sappan Linn) ที่มีสมบัติเป็นแม่สีขั้นพื้นฐาน มาสกัดโดยวิธีการสกัดร้อนและระเหยแห้ง พบว่าเมื่อนำสารที่ได้ไปผสมกับน้ำยางกล้วยที่มีกลุ่มสารจำพวกสารประกอบควิโนน (Quinone compounds) ที่ให้สีน้ำตาลเข้มเมื่อนำมาผสมกับ

สีของสารสกัดจะช่วยให้สีมีความเข้มมากขึ้นและคงสภาพได้นานขึ้น

คำสำคัญ : การคงสภาพของสี / ยางกล้วยน้ำหว้า / การสกัดร้อน