แป้งขนมตาลสำเร็จรูป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สตตบงกช ดวงเด่น, กัญชพร รอดระวังภัย, ลลิตพรรณ ทิ้งแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนมตาลนับเป็นหนึ่งในขนมที่มีมานาน มีส่วนประกอบสําคัญ คือ เนื้อตาลยีสุก ซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้ขนม ตาลนั้นขึ้นฟู การทําขนมตาลนั้นต้องใช้เวลาในการหมักจุลินทรีย์ในธรรมชาติ โดยจะเห็นได้จากการทําเนื้อตาลยีสุก คือเมื่อยีเนื้อตาลแล้วต้องนําไปพักไว้ข้ามคืน เมื่อเช้าวันใหม่มาถึงเนื้อตาลก็เหมาะสําหรับการประกอบอาหาร เนื่องจากหากไม่สามารถเก็บรักษาเนื้อตาลได้การจะทําขนมตาลจึงเป็นเรื่องยาก ทางคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหา จึงได้นําเทคโนโลยีในการถนอมอาหารมาประยุกต์ใช้ในส่วนของเนื้อตาล นั้นคือเทคโนโลยี Freeze-drying ซึ่ง อาศัยหลักการแช่เยือกแข็ง ดึงส่วนประกอบที่เป็นน้ําออก หยุดกระบวนการจุลินทรีย์ ทําให้ได้ความชื้นที่ต่ํา เก็บ รักษาได้นานแล้วนําเอาเนื้อตาลที่ได้จากการทํา Freeze-drying มาทําการทดสอบว่าจุลินทรีย์ทางธรรมชาติมีการ ทํางานอยู่อย่างปกติ เมื่อตรวจสอบจุลินทรีย์ในเนื้อตาลสําเร็จ จึงนําเนื้อตาลนี้ไปผสมกับส่วนแห้ง (น้ําตาล ทรายขาว แป้งข้าวเจ้า) จึงได้แป้งสําเร็จรูป นําแป้งสําเร็จรูปไปผสมกับกะทิในอัตราส่วน 1:1 แล้วนําไปประกอบ อาหารทําเป็นขนมตาล วัดค่าการขึ้นฟู ความแน่นเนื้อ การคืนตัว ลักษณะสัมผัส การเกาะตัวและคุณภาพทาง ประสาทสัมผัสของขนมตาลโดยกลุ่มประชากรตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากรนักเรียน โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี