ต้นไม้ของโลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สกาย จอมพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิวรรณ ทองศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีการสำรวจต้นไม้ใหญ่รอบๆโรงเรียนวัดการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนหาค่าไฟฟ้าด้วย