โคมไฟใบไม้กรองกากาศจากใยไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคมน เนตรอนุวัฒน์, ภิญญดา อาชญาชัย, อัญวีณ์ โชติกัมพลพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเรามีเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และต่างประเทศมีการคิดค้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีประโยชน์และทันสมัยต่างๆหลากหลายชนิด ทำให้ประเทศไทยมีความต้องการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น จึงต้องมีการนำเข้าสินค้าหลากหลายอย่างจากต่างประเทศ

จากแรงจูงใจนี้ ทำให้กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการที่จะผลิตอุปกรณ์ชนิดไฟฉายใบไม้กรองอากาศ เพื่อเป็นการนำสิ่งต่างๆมาประยุกต์เกิดเป็นอุปกรณ์ โดยใช้เส้นไหมจากท้องถิ่นสุรินทร์ นำมาสกัดโปรตีน เซริซินและโปรตีนไฟโบรอิน ที่มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหดได้ ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต ด้วยน้ำต้มอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นทำการสกัดคลอโรฟิลด์จากใบพืช นำคลอโรฟิลด์ใส่ในแม่พิมพ์ ให้ลอยตัวอยู่ในสารสกัดโปรตีนจากเส้นไหม ซึ่งมีโมเลกุลค่อนข้างเสถียรเมื่อวัสดุนี้สัมผัสกับน้ำและแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนสองอย่างนี้ให้กลายเป็นออกซิเจนเหมือนใบไม้ธรรมชาติ