การศึกษาประสิทธิภาพบล็อกคอนกรีตพรุนผสมเศษอิฐมอญที่ใช้อลูมิเนียมและสังกะสีในการเกิดปฎิกิริยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ โศจิรัตนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ ปะระปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการก่อสร้างโดยทั่วไปประกอบขึ้นด้วยวัสดุจำพวกคอนกรีตเป็นวัสดุหลัก การใช้คอนกรีตมีความสะดวกและมีความเหมาะสมกว่าวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้และเหล็กเพราะสามารถทำคอนกรีตให้มีรูปร่างลักษณะและขนาดตามความต้องการได้ง่าย นอกจากนี้คอนกรีตยังเป็นวัสดุทนไฟ และเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี โดยทั่วไปแล้วคอนกรีตธรรมดาจะมีน้ำหนักมาก ถ้าสามารถลดน้ำหนักคอนกรีตลงได้ จะทำให้การก่อสร้างประหยัดลงได้มาก

ซึ่งเหตุผลนี้คอนกรีตเบาจึงได้เริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติในด้านที่มีน้ำหนักน้อยและมีจุดเด่นในด้านที่เป็นฉนวนกันความร้อนและเก็บเสียงได้ดี คอนกรีตเบาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ คอนกรีตเบาบล็อกแบบมีฟองอากาศอบไอน้ำ ซึ่งวิธีการผลิตจำเป็นต้องอาศียเทคโนโลยีขึ้นสูง เงินลงทุนจำนวนมากและในกระบวนการผลิตยังต้องใช้วัตถุดิบและพลังงานจำนวนมหาศาลเนื่องจากต้องมีการอบไอน้ำในห้องที่มีความดันสูงจึงทำให้คอนกรีตบล็อกชนิดนี้มีราคาสูง บ้านพักอาศัยของชาวบ้านตามชนบททั่วไปยังไม่สามารถเข้าถึงคอนกรีตบล็อกชนิดนี้ได้

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคอนกรีตเบาบล็อกที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ มีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน ผู้วิจัยจึงพัฒนาคอนกรีตเบาบล็อกที่ผลิตจากคอนกรีตพรุน เนื่องจากบล็อกคอนกรีตพรุนมีวิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ น้ำหนักเบา ซึ่งการผลิตบล็อกคอนกรีตพรุนในงานวิจัยนี้จะผลิตโดยใช้อลูมิเนียมเป็นส่วนผสมเพื่อทำให้เกิดฟองแก๊สในตัวบล็อกคอนกรีตพรุน ทำให้เกิดรูพรุน และ ทำให้ตัวบล็อกคอนกรีตพรุนมีน้ำหนักเบาลง จากการศึกษาหาข้อมูล พบว่าสังกะสีสามารถทำให้เกิดฟองแก๊สในตัวบล็อกคอนกรีตพรุนได้เช่นเดียวกับอลูมิเนียม และในปัจจุบันพบว่าเศษอิฐมอญ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในงานคอนกรีตได้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุแล้ว ยังสามารถที่จะลดปริมาณของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วย

งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะทำการเปรียบเทียบการใช้อลูมิเนียมและสังกะสีเป็นส่วนผสมเพื่อทำให้เกิดปฎิกิริยาที่ทำให้เกิดรูพรุนในกระบวนการผลิตบล็อกคอนกรีตพรุน เพื่อเป็นแนวทางในการนำคอนกรีตพรุนมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย