ตู้จ่ายยาอัตโนมัติและคุณหมอเคลื่อนที่ได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ(Chatbot)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภรเศรษฐ์ วรธรรมธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล พุทธานุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีสถิติการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลานานในการรอพบแพทย์ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้คิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้น โดยที่ทางผู้จัดทำนั้นได้เห็นว่าปัจจุบันตู้ซื้อน้ำอัตโนมัตินั้นมีจำนวนมาก จึงนำแนวคิดของตู้ซื้อน้ำอัตโนมัติมาใช้กับโครงงานนี้ โดยจะเป็นตู้ซื้อยาอัตโนมัติแทน ซึ่งจะมีการใช้งานควบคู่ไปกับ Chatbot คุณหมอเคลื่อนที่ด้วยผ่านทาง Application LINE ที่สามารถเข้าถึงได้กับทุกวัย โดยที่ระบบ Chatbot นั้นจะมีการนำความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาใส่และเป็นคำปรึกษาต่อผู้ใช้และหากต้องใช้ยาระบบจะให้ตัวเลขหรือชื่อยาแก่ผู้ใช้และนำไปซื้อที่ตู้ซื้อยาอัตโนมัติ โดยที่พวกเราก็ได้เล็งเห็นว่าที่ต่างจังหวัดนั้นร้านขายยานั้นมีจำนวนไม่มาก ถ้าเรานำตู้ซื้อยาอัตโนมัติไปใช้จะสะดวกและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วยทุกคน