อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาโดยการสแกนด้วย LiDAR SCAN 360° เพื่อบอกตำแหน่ง ระยะห่างของสิ่งกีดขวางด้วยเสียงผ่านเซนเซอร์บลูทูธ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมจิรา ประทุมสูตร, ณภัทร มาปิยะพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลิขิต ทบประดิษฐ์, ปิยะนุช เขียวอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้พิการทางสายตามีจำนวนมากและออกมาใช้ชีวิตในสังคมไทย ซึ่งพวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนทั่วไป เช่น การเดิน การหยิบจับสิ่งของ เป็นต้น พวกเขาจึงแก้ไขปัญหาโดยการใช้การสัมผัสในการหยิบจับสิ่งของ หรือใช้ไม้เท้าในการเดิน แต่ก็ยังเกิดปัญหาขึ้น การใช้ไม้เท้าในการเดินนั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย เพราะไม้เท้าไม่สามารถบอกได้ว่าระยะห่างระหว่างตนเองและสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีระยะห่างเป็นเท่าใด ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจคือ LiDAR SCAN 360°ซึ่ง LiDAR ทำงานโดยการยิงคลื่นแสงเลเซอร์ส่งไปกระทบกับพื้นผิว เพื่อวัดระยะทางผ่านการใช้ ‘ระยะเวลา’ ในการเดินทางของลำแสงที่ออกจากอุปกรณ์ไปถึงพื้นผิวเป้าหมายและกลับมาที่เซนเซอร์ ความแตกต่างของระยะเวลาของลำแสงต่างๆ ที่ไปกระทบจะสามารถประมวลผลเป็นข้อมูลภาพ 3 มิติได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โดยการศึกษาและจัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยี LiDAR SCAN 360°ช่วยสแกนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในระยะรัศมีไม่เกิน 5 เมตร และองศาตั้งแต่ 90°ตะวันตกจนถึง 90°ตะวันออก โดยให้ทิศเหนืออยู่ทางด้านหน้าของผู้ใช้อุปกรณ์เสมอและสามารถบอกระยะห่างและมุมของสิ่งกีดขวางโดยเทียบจากทิศเหนือด้วยเสียงพูดผ่านทางเซนเซอร์บลูทูธ และจะมีการทดสอบและจัดเก็บข้อมูลในเรื่องของระยะเวลาการตอบสนองของเสียง ความแม่นยำในเรื่องของระยะห่างของสิ่งกีดขวาง ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจผ่านการสอบถามหลังการใช้งานรายบุคคลและจะมีการอีดบันทึกเสียงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งจะขอความยินยอมของผู้ใช้งานก่อนเริ่มทำการบันทึก จากการทดสอบพบว่า LiDAR SCAN 360°สามารถปล่อยคลื่นแสงและสามารถบันทึกระยะห่างของสิ่งกีดขวางพร้อมทั้งแบบจำลองสองมิติได้ และในส่วนของความคาดเคลื่อนของผลลัพธ์ที่แสดงทางจอภาพนั้น มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เป็นเวลาไม่ถึง 1 วินาที