การศึกษาประสิทธิภาพและการเพิ่มโปรตีนในอาหารไก่ไข่ที่มีผลต่อคุณภาพของไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราพัชร พนมวัลย์, สุรัสวดี พันธุเสน, สุนันทา ดำราษฎร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ, ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพและการเพิ่มโปรตีนในอาหารไก่ไข่ที่มีผลต่อคุณภาพของไข่ไก่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโปรตีนในอาหารไก่ไข่ ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของอาหารสูตร a , b , c และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารที่มีผลต่อคุณภาพของไข่ไก่ ในการเพิ่มโปรตีนในอาหารไก่ไข่มีส่วนประกอบของอาหารต่อวัน อาหารสูตร a แหนแดงผสมเข้ากับอาหารสำเร็จรูป ในอัตราส่วน อาหารสำเร็จรูป 375 กรัมต่อแหนแดง 250 กรัม อาหารสูตร b ใบมันสำปะหลังผสมเข้ากับอาหารสำเร็จรูป ในอัตราส่วน อาหารสำเร็จรูป 375 กรัมต่อใบมันสำปะหลัง 250 กรัม และอาหารสูตร c ฟักทองบดและเมล็ดฟักทองละเอียดผสมเข้ากับอาหารสำเร็จรูป ในอัตราส่วน อาหารสำเร็จรูป 375 กรัมต่อฟักทองบด 250 กรัม แล้วตรวจองค์ประกอบทางเคมี จากนั้นทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพสูตรอาหาร โดยแบ่งไก่ไข่ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว ในกลุ่มที่ 1 ให้อาหารสูตร a กลุ่มที่ 2 ให้อาหารสูตร b และกลุ่มที่ 3 ให้อาหารสูตร c เปรียบเทียบคุณภาพไข่ไก่จากน้ำหนัก ลักษณะผิวเปลือก สีของเปลือก สีไข่แดง  และปริมาณโปรตีนในไข่ไก่ เป็นระยะเวลา 7 วัน พบว่า อาหารสูตร a , b และ c มีโปรตีนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของไข่ไก่ และอาหารสูตร a เป็นสูตรอาหารทีสามารถเพิ่มคุณภาพไข่ไก่ โดยมีน้ำหนักเฉลี่ยของไข่ไก่มากขึ้น ผิวเปลือกไข่ไก่ขรุขระมีผงแป้งขาวเคลือบ สีเปลือกไข่และสีไข่แดงเข้ม และมีปริมาณโปรตีนในไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น