การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโซเดียมไฮดรอกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันทิมา แฟร์โบแทม, ฐิติมา สตาร์ล, พลอยชมพู สุรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราภรณ์ วิเศษฤทธิ์, พนัสดา หลักแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสนสุข

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

  1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ไบโอดีเซลเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไบโอดีเซลจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อีกทั้งมีกระบวนการผลิตที่ใช้วัตถุดิบมาจากน้ำมันพืช ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่หมุนเวียนสามารถ

นำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ราคาน้ำมันพืชที่เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลนั้นมีราคาที่ค่อนข้างแพง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตจึงได้นำน้ำมันพืชจากโรงอาหารของโรงเรียนที่ผ่านการใช้งานแล้ว

จากการทำอาหารกลางวันมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล

โครงงานนี้จึงเลือกใช้น้ำมันพืชใช้กับตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการผลิตไบโอดีเซล

โดยใช้กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน ซึ่งน้ำมันพืชใช้แล้วที่สามารถหาได้ง่ายภายในโรงเรียน คือ

น้ำมันพืชใช้แล้วจากการทำอาหารกลางวันซึ่งเหมาะกับการนำมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลในระดับเล็กหรือระดับกลาง รวมถึงการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิต

ไบโอดีเซลเพื่อที่จะนำมาใช้งานเองได้ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานในยามขาดแคลนและ

เป็นการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง

  1. สมมติฐาน

ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโซเดียมไฮดรอกไซด์สามารถนำมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล รอบต่ำได้

  1. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่ทำให้ได้ไบโอดีเซล ใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล

3.2 เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของไบโอดีเซลที่สังเคราะห์ได้