การดูดซับยาปฏิชีวนะจากถ่านกัมมันต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หงษ์ฟ้า เฮงยศมาก, กันตวิชญ์ คงสกุล, สิริรัตน์ แสงทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นัทธมน เฮงยศมาก, ปัณณทัต น้อยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสนสุข

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

  1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัญหามลพิษทางน้ำส่วนใหญ่เกิดจากน้ำทิ้งจากที่อยู่อาศัย ซึ่งมักจะมีสารอินทรีย์ปนเปื้อนมาด้วย น้ำทิ้งดังกล่าวมักเป็นสาเหตุของการที่น้ำมีสีดำ และมีกลิ่นเน่าเหม็น น้ำที่มีสารพิษตกค้างอยู่ เช่น น้ำจากแหล่งเกษตรกรรมที่มีปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช น้ำทิ้งที่มีโลหะหนักปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำทิ้งที่มียาปฏิชีวนะปนเปื้อนอยู่จากเขตโรงพยาบาลหรือจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการ เช่น Ofloxacin สารเหล่านี้จะถูกสะสมในวงโคจรโซ่อาหารของสัตว์น้ำ และมีผลต่อมนุษย์ภายหลัง ในการนี้กลุ่มการทดลองจึงสนใจศึกษาการกําจัด Ofloxacin ผ่านกระบวนการดูดซับ (Adsorption process) โดยมีตัวดูดซับ คือ ถ่านกัมมันต์ ที่มาจากต้นไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในธรรมชาติ มีราคาต้นทุนที่ต่ำและเป็นการนําวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ จากนั้นศึกษาหาประสิทธิภาพการดูดซับที่ถ่านกัมมันต์สามารถดูดซับยา ofloxacin ได้ และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างยากับตัวดูดซับ

  1. สมมติฐาน

ถ้าปริมาณถ่านกัมมันต์ที่นำมาทำการทดลองมีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับยาโอฟลอกซาซินดังนั้นปริมาณถ่านที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพในการดูดซับยาจะแตกต่างกัน

  1. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ที่มาจากต้นไผ่

3.2 เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพการดูดซับยาโอฟลอกซาซินด้วยถ่านกัมมันต์

3.3 เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างถ่านกัมมันต์และยาโอฟลอกซาซิน

4.แผนการดำเนินการ

  1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของตัวดูดซับ ยาปฏิชีวนะและเตรียมวัสดุอุปกรณ์การทดลอง(ตุลาคม)

  2. ส่งตัวดูดซับวิเคราะห์ข้อมูลทางสันฐานวิทยา(พฤศจิกายน)

  3. ทำการทดลองการดูดซับ(พฤศจิกายน)

  4. ส่งวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการดูดซับ(พฤศจิกายน-ธันวาคม)

5)วิเคราะห์ข้อมูลการดูดซับ(พฤศจิกายน-ธันวาคม)

  1. เขียนรายงานโครงงาน(ตุลาคม- ธันวาคม)