การผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum เพื่อแปรรูปเป็นผงเส้นใยเซลลูโลสที่รับประทานได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รมย์พิชญา ชินาพิสุทธิ์, ภิญญาพัชญ์ ซิมธวัธชัย, นพรดา ชูเหล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เซลลูโลส เป็นสารชีวโมเลกุลที่สำคัญของผนังเซลล์ของพืช มีส่วนสำคัญ เซลลูโลสจัดเป็นเส้นใยอาหาร จึงสามารถถูกขับถ่ายออกมาในรูปของกากอาหารได้ ซึ่งถือเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ เพราะช่วยในเรื่องของการขับถ่าย ทำให้ลำไส้ใหญ่ทำงานได้เป็นปกติ การทดลองนี้จึงผลิตผงวุ้นเซลลูโลสจากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ซี่งเป็นแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพทางการแพทย์และอุตสาหกรรม และใช้น้ำมะพร้าวและน้ำตาลทรายเป็นแหล่งอาหารให้กับแบคทีเรีย โดยวุ้นเซลลูโลสที่ได้จะเป็นเยื่อเหนียว สีขาวครีม มีเส้นใยเซลลูโลสที่เล็กกว่าเส้นใยที่ได้จากพืช และมีความบริสุทธิ์ที่สูงกว่า นอกจากจะใช้น้ำพร้าวและน้ำตาลทรายเป็นแหล่งอาหารให้กับแบคทีเรียแล้ว และหาสูตรอาหารระหว่างน้ำมะพร้าวและน้ำแก้วมังกรเพื่อหาสูตรอาหารที่ทำให้ได้ปริมาณวุ้นเซลลูโลสมากที่สุด แล้วพัฒนาวุ้นเซลลูโลสให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ง่าย