การสังเคราะห์และการคำนวณทางควอนตัมปฏิกิริยาควบคู่ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชชญามณ ทองตัน, ฎีกาแก้ว พุทธรักษา, ธัญชนก เพชรศรีจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญเดช เบิกฟ้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์