การศึกษาสมบัติของข้าวตอกจากข้าวไร่พันธุ์ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นวัสดุในการควบคุมการปลดปล่อยสารล่อแมลงวันพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เหมือนฝัน อินต๊ะอ้าย, ชุติมณฑน์ ปันโปธา, กัลยา ยาวิราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิพงษ์ ใจแก้ว, เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การระบาดของแมลงวันพริกทำให้เกิดความเสียหายผลผลิตของพริกขี้หนูปีละหลายร้อยไร่ต่อปี การใช้กับดักเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการแมลงวันพริก แต่อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาเนื่องจากสาร เมทิลยูจินอลที่มีราคาแพงและเกษตรกรต้องเติมสารดังกล่าวบ่อยครั้ง โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสมบัติของข้าวตอกจากข้าวไร่พันธุ์ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นวัสดุในการควบคุมการปลดปล่อยสารล่อ แมลงวันพริก โดยเปรียบเทียบสมบัติของข้าวตอกที่ได้จากข้าวไร่พันธุ์ท้องถิ่น 4 พันธุ์ พบว่า ข้าวตอก จากข้าวไร่พันธุ์ดอสามเดือนมีสมบัติรูพรุนและการดูดซับสารเมทิลยูจินอลได้สูงที่สุด รองลงมาคือ พันธุ์ซิวแม่จัน พันธุ์ข้าวลืมผัว และพันธุ์ขาวโป่งไคร้ ตามลำดับ นอกจากนี้ข้าวตอกพันธุ์ดังกล่าวยัง สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารล่อแมลงได้ดี โดยรักษาให้มีสารล่อแมลงได้นานสูงสุด 30 วัน ซึ่งนานกว่าการใช้ส าลีและฟองน้ าถึง 2.0 และ 2.5 เท่า ตามล าดับ และเมื่อน าข้าวตอกไปใช้เป็นวัสดุ ควบคุมการปลดปล่อยสารล่อแมลงวันพริกในสวนพริก พบว่ากับดักที่ใช้ข้าวตอกสามารถล่อแมลงวันพริก ได้มากกว่าการใช้ส าลีและฟองน้ าถึง 2.19 และ 2.69 เท่า ตามล าดับ โครงงานนี้จะเป็นแนวทางในการ น าวัสดุตามภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรในการ ลดปริมาณการใช้สารล่อแมลง อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมของข้าวไร่พนัธุ์ท้องถิ่นได้ อีกทางหนึ่ง