ประเเจเลื่อนเบอร์ 5

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิมา แท่นประมูล, ยุพดี คงสีปาน, อภิญญา อนันตรัตนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระยุทธ เพชรจำรัส, สุพิศ เนื้อเอี่ยม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์