การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักของเซลลูโลสฟอสเฟต ที่ได้จากการดัดแปลงเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรียโดยใช้น้ำมะพร้าวเป็นอาหารด้วยปฏิกริยาฟอสโฟรีเลชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชยา สุบรรน้อย, ทิพย์วิมล เหมพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรายุทธ หมัดหละ, อำพร สุวรรณโล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์