การประยุกต์ใช้แผงระเหยน้ำสำหรับลดอุณหภูมิห้องใต้หลังคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสสร กันทา, หยาดพิรุณ แสงสุก, รัชนีกร ใจคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจฉริยา สมบัติปัน, สกุลรัตน์ ศักดิ์ดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผงระเหยน้ําในการลดอุณหภูมิภายใน

ห้องใต้หลังคาบ้านและเพื่อเปรียบเทียบอัตราการไหลของน้ําบนแผงระเหยน้ําที่มีผลต่ออุณหภูมิ

ภายในห้องใต้หลังบ้าน ซึ่งแบ่งการทดลอง 2 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของแผงระเหยน้ําใน

การลดอุณหภูมิภายในห้องใต้หลังคาบ้าน โดยติดตั้งสายไฮโกรมิเตอร์ที่บ้านจําลอง 6 จุด ได้แก่

บริเวณ T1 อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม, T2 บนหลังคา, T3 ใต้หลังคา, T4 ห้องใต้หลังคา, T5 ฝ้าเพดาน และ

T6 ในตัวบ้าน วัดอุณหภูมิทั้ง 6 จุดทุกๆ 30 นาที เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

ทําการวัดอุณหภูมิของบ้านจําลองที่ไม่มีแผงระเหยน้ํา นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและหาค่าเฉลี่ย

ผลการทดลองพบว่าก่อนการติดตั้งแผงระเหยน้ําอุณหภูมิเฉลี่ยห้องใต้หลังคาเท่ากับ 37.7

๐C และอุณ

ภูมิเฉลี่ยภายในตัวบ้านเท่ากับ 34.7 ๐C หลังการติดตั้งแผงระเหยน้ําอุณหภูมิเฉลี่ยของห้องใต้หลังคา

เท่ากับ 32.4

๐C และอุณหภูมิเฉลี่ยภายในตัวบ้านเท่ากับ 30.4

๐C ตอนที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการไหล

ของน้ําบนแผงระเหยน้ําที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในห้องใต้หลังคาบ้านโดยติดตั้งสายไฮโกรมิเตอร์ที่บ้าน

จําลอง 6 จุด จากนั้นปรับอัตราการไหลของน้ํา โดยใช้อัตราการไหลที่ 10 ลิตร/นาที, 15 ลิตร/นาที

และอัตราการไหลที่ 20 ลิตร/นาทีตามลําดับ วัดอุณหภูมิทั้ง 6 จุดทุกๆ 30 นาที เป็นเวลา 10 วัน

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและหาค่าเฉลี่ย ผลการทดลองพบว่า

ที่อัตราการไหลของน้ํา 20 ลิตรต่อนาที มีอุณหภูมิเฉลี่ยของห้องใต้หลังคาต่ําที่สุดเท่ากับ 30.9

๐C

อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตัวบ้านเท่ากับ 28.3

๐C รองลงมาคือ อัตราการไหลของน้ําที่ 15 ลิตร/นาทีและ

10 ลิตร/นาที มีอุณหภูมิเฉลี่ยของห้องใต้หลังคาเท่ากับ 32.4

๐C และ 34.0 ๐C อุณหภูมิเฉลี่ยภายใน

ตัวบ้านเท่ากับ 30.4

๐C และ 31.9

๐C ตามลําดับ