การประยุกต์ใช้แผงระเหยน้ำสำหรับลดอุณหภูมิห้องใต้หลังคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสสร กันทา, หยาดพิรุณ แสงสุก, รัชนีกร ใจคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจฉริยา สมบัติปัน, สกุลรัตน์ ศักดิ์ดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์