การทำนายและเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนของการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricular ejection fraction) ในการตรวจ Multigated Acquisition (MUGA) scanning จากการจำลองภาพถ่ายรังสีแกมม่าที่มีปริมาณรังสีต่ำในระดับที่ต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิสรรค์ ปราชญ์พยนต์, โมกข์ วรรธนะโสภณ, ศุภกิตติ์ สร้อยน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทศพร แสงจ้า, ชัยวัฒน์ ศุภศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF) เป็นค่าร้อยละของสัดส่วนปริมาณเลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจต่อปริมาณเลือดที่มีอยู่ในหัวใจในตอนท้ายของการคลายตัว การคำนวณค่า LVEF มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือการวินิจฉัยอาการหัวใจเป็นพิษที่เกิดจากการทำเคมีบำบัด โดย multiple-gated acquisition scan (MUGA) เป็นวิธีการวินิจฉัย LVEF ที่ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน แต่มีข้อด้อยในด้านการใช้ปริมาณสารเภสัชรังสี Technetium-99m ที่สูงเมื่อเทียบกับการสแกนประเภทอื่น

โครงการนี้จึงสนใจที่จะเปรียบเทียบค่า LVEF จากภาพถ่ายรังสีแกมม่าที่ได้ทำการจำลองให้มีปริมาณรังสีต่ำในระดับต่างๆ ด้วยวีธีการลดปริมาณการนับรังสีของโฟตอนแบบ subsampling โดยนำภาพที่ได้ไปสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องในการทำนายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารเภสัชรังสีที่ใช้ต่อความคลาดเคลื่อนของร้อยละค่า LVEF ของผู้ป่วยที่มีลักษณะทางร่างกายแตกต่างกัน และมีวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมาวินิจฉัยภาพถ่ายปริมาณสารเภสัชรังสีต่ำแล้ววิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งการสร้างแบบจำลองดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ปริมาณของสารเภสัชรังสีที่มีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยรายบุคคล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยได้รับสารเภสัชรังสีมากเกินไป และลดความสิ้นเปลืองของสารเภสัชรังสีในการทำ MUGA