กระบวนการที่รวดเร็ว ง่าย และมีประสิทธิภาพสำหรับการกำจัดสีย้อมประจุลบและประจุบวกโดยใช้วัสดุ CuAl และถ่านกัมมันต์เป็นตัวดูดซับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อเนก ขุนพล, ลัภย์พงศ์ ปัททุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรชัย อินทะไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระบวนการดูดซับเป็นกรรมวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาใช้กำจัดสารเคมีอินทรีย์สี

ย้อม เนื่องจากกระบวนการไม่ชับซ้อนและสามารถใช้กำจัดสารเคมีตกค้างปริมาณมาก ๆ ได้ รวมทั้งค่าใช้จ่าย

ไม่แพง เนื่องจากสีย้อมที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำมีทั้งชนิดไอออนบวกและไอออนลบ ดังนั้นงานวิจัยนี้จะพัฒนาตัว

ดูดซับที่สามารถกำจัดทั้งสีย้อมประจุบวกและลบได้พร้อมกัน โดยการคอมโพสิต NiAI-เลเยอร์ดับเบิลออกไซด์

แอคติเวเตดคาร์บอนและแมกเนไทต์ โดยเน้นกระบวนการที่ง่ายและรวดเร็ว และตัวดูดซับสามารถเตรียมได้

ง่าย ค่าใช้จ่ายถูก และมีความเสถียรและสมบัติแม่เหล็กซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ในการกำจัดสีย้อมได้เรื่อย ๆ

ตัวดูดซับที่ได้คาดว่าจะสามารถกำจัดสีย้อมไอออนบวกได้ดีด้วยบทบาทของแอคติเวเตดคาร์บอน และไอออน

ลบด้วยสมบัติของเลเยอร์ดับเบิลออกไซด์ และสามารถแยกอนุภาคของแข็งเพื่อมาใช้ซ้ำได้โดยอาศัยแรง

แม่เหล็กของแมกเนไทต์