การศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว ที่มีความเหมาะสมต่อการป้องกันฝ้าบนเลนส์แว่นตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราชญ์ธนบดี คนไว, วรดนู นาคสาทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวรรธน์ สุทะณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนมาดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ ทำให้ประชากรทั่วโลกต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย อย่างไรก็ตามการสวมใส่หน้ากากอนามัย มักจะก่อให้เกิดปัญหาสำหรับกลุ่มคนที่ต้องสวมใส่แว่นตาเป็นประจำ เมื่อผู้ใส่หน้ากากอนามัยหายใจออก จะทำให้อากาศที่มีปริมาณไอน้ำสูงเคลื่อนที่ขึ้น ออกทางด้านบนของหน้ากากอนามัย เนื่องจากหน้ากากอนามัยบดบังทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในทิศทางไปข้างหน้า เมื่ออากาศไหลขึ้นผ่านทางด้านบนของหน้ากากอนามัยของผู้ที่ใส่แว่นตา ไอน้ำในอากาศที่หายใจออกมาอาจจับตัวกับเลนส์แว่นตาจนทำให้เกิดฝ้าได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะจัดทำน้ำยาที่มีความสามารถลดการเกิดฝ้าบริเวณเลนส์ของแว่น โดยหลังจากที่ทางคณะทางผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูล พบว่าหากใช้สารละลายจำพวกhydrophilic surfactant ซึ่งมีสมบัติเพิ่มแรงตึงผิว จะสามารถลดฝ่าที่เกิดขึ้น โดยเลือกใช้ 3 สารละลายด้วยกันได้แก่ สารละลายที่มาจากสบู่, glycerin และpropylene glycol หลังจากนั้นทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้จัดทำการทดลองขึ้นมาเพื่อหาชนิดและความเข้มข้นของสาร surfactant ที่เหมาะสมต่อการป้องกันฝ้าโดยการนำสารละลายของสารป้องกันฝ้าแต่ละชนิดทาลงไปที่เลนส์แว่นด้วยพู่กัน รอให้แห้ง และนำไปอังเหนือไอน้ำที่สร้างจากเครื่องultra-sonic ได้ผลว่าสารละลายสบู่เป็นสารที่ป้องกันฝ้าได้ดีที่สุด และรองลงมาเป็น glycerin และ propylene glycol ตามลำดับ สาเหตุมาจาก การที่สารละลาย glycerin และpropylene glycol เคลือบติดกับเลนส์แว่นได้ไม่ดีและจับตัวกันเป็นหยดจึงทำให้มีพื้นที่ป้องกันที่น้อยกว่า ในทางกลับกัน สารละลายสบู่สามารถเคลือบติดกับเลนส์แว่นได้ดีจึงสามารถป้องกันฝ้าได้ดีกว่า