เกมตามล่าหาสมบัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลยารัตน์ นุ้ยเย็น, อภิชญา เตมียบุตร, ญาดา อินจีน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์