เก้าอี้ฝึกยืนสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรอินทุ์ ธูปชาวนา, นัทธ์หทัย ลิ้มเรืองแก้ว, อินทิรา ทิพย์รักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง เก้าอี้ฝึกยืนสำหรับเด็กพิการทางสมอง (Standing Chair for Cerebral Palsy) มี วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเก้าอี้ที่สามารถช่วยฝึกการยืนอย่างถูกต้องสำหรับเด็กพิการทางสมอง โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการประดิษฐ์ โครงสร้างของเก้าอี้ฝึกยืนสำหรับเด็กพิการทางสมอง ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมและออกแบบวงจรสำหรับควบคุมการทำงาน ของเก้าอี้โดยใช้Arduino ขั้นตอนการทดสอบการทํางานของเก้าอี้ฝึกยืนสำหรับเด็กพิการทางสมอง และขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจจากนักกายภาพบำบัด ได้เก้าอี้ที่สามารถยกขึ้นและลงได้เพื่อฝึกการยืน โดยมุมที่เก้าอี้ทำกับแนวราบยิ่งมาก แรงผลักของเก้าอี้จะเพิ่มมากขึ้นและเทน้ำหนักไปลงที่เท้าทั้งสองข้าง เพื่อฝึกยืนได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลาในการยกขึ้นและลงน้อย มีต้นทุนต่ำ และมีขนาดที่เล็กกะทัดรัด จากผลการประเมินความพึงพอใจจากนักกายภาพบำบัด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ด้านประสิทธิภาพการทํางานของสิ่งประดิษฐ์ และด้านความพึงพอใจภาพรวมการใช้สิ่งประดิษฐ์อยู่ในระดับดีขึ้นไป