เครื่องพ่นยุงด้วยระบบขดลวดความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ศักดิ์เทวิน, พัชรภรณ์ สร้อยเสนา, ธัญญลักษณ์ คงยืน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจริญพร งอนจำปา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทรายทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานเรื่องเครื่องพ่นยุงด้วยระบบขดลวดความร้อนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องพ่นยุงด้วยระบบขดลวดความร้อน 2) เพื่อศึกษาความร้อนจากขดลวดที่เหมาะสมในการเผาไหม้สารละลายให้เป็นควัน 3) เพื่อศึกษความสามารถในถ่ายเทความร้อนจากขดลวดตัวนำไปยังท่อนำสาร ซึ่งเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ขอบเขตของโครงงานเป็นการศึกษาภายในโรงเรียนทรายทองวิทยา การศึกษาเครื่องพ่นยุงด้วยระบบขดลวดความร้อนใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไม่เกิน 12 โวลต์ ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ ค่าความต้านทานแต่ละค่าของขดลวดความร้อน ตัวแปรตาม คือ ความร้อนที่ได้จากขดลวดความร้อน ตัวแปรควบคุม คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า ขนาดท่อ ปริมาณสาร อุปกรณ์ฉีดพ่น โดยทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาวิธีการกำจัดยุง เครื่องกำจัดยุง ออกแบบเครื่องพ่นยุง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ประดิษฐ์ตามแบบ และทดสอบการทำงานโดยพันขดลวดนิโครมที่มีค่าความต้านทานแต่ละค่า 1 2 3 4 โอห์มกับท่อนำสาร แล้วต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่ 5 โวลต์ 8 โวลต์ 12 โวลต์ เพื่อวัดกระแส และการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้น เมื่อได้ความร้อนสูงสุดจึงทำการฉีดพ่น แล้วบันทึกผล

สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 1) เครื่องพ่นยุงด้วยระบบขดลวดความร้อนมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้จริง 2) ความร้อนที่ท่อได้รับจากขดลวดความร้อน 2 โอห์ม ที่ความต่างศักย์ 8 โวลต์ 181 องศาเซลเซียส และ 12 โวลต์ 196 องศาเซลเซียส สามารถเผาไหม้ให้เกิดควันได้ดี 3) ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของลวดความร้อนมีค่ามากที่สุดเมื่อใช้ลวดความร้อนความต้านทาน 2 โอห์ม ต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 12 โวลต์ ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 89.91 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดควัน

ข้อเสนอแนะ โครงสร้างของเครื่องพ่นยุงด้วยระบบขดลวดความร้อนในครั้งนี้ ยังมีบางจุดที่ควรปรับปรุงเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิในท่อทองแดง เปลี่ยนการทดสอบให้ความร้อนจากขดลวดเป็นวิธีการอื่น

คำสำคัญ เครื่องพ่นยุงด้วยระบบขดลวดความร้อน