เครื่องสัญญาณเตือนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยวัฒน์ รุ่งวิตรี, พรเทพ คุ้มญาติ, กฤษฎา นาวีอุปถัมภ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมชาย เอี่ยมสอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์อากาศร้อนและฝุ่นละอองยังคงเป็นสิ่งที่คนเมืองหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษสูงสุดในโลก โดย IQAir AirVisual ระบุว่า ปี 2561 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก มีความเข้มข้น PM2.5 เฉลี่ยรายปี 26.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าคุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม และมี 10 จังหวัดในไทยที่ติดอยู่ในการจัดอันดับ 15 เมืองที่มีมลพิษ PM2.5 สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่กรุงเทพฯ อยู่ในอันดับที่ 24 ของการจัดอันดับเมืองหลวงที่มีค่า PM2.5 สูงที่สุดในโลก อยู่ที่่ 25.2 มคก./ลบ.ม ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (ดับเบิลยูเอ็มโอ) รายงานว่า ปี 2561 อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกร้อนสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม และจะสูงขึ้นอีกปีละ 1.5 องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นและรัฐบาลสามารถช่วยจัดการกับผลกระทบของมลพิษทางอากาศได้ โดยให้ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานในการตรวจสอบและรายงานผลมลพิษทางอากาศได้ สิ่งที่แสดงให้เห็นชัดถึงต้นตอของปัญหามลพิษทางอากาศคือการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ และเลวร้ายลงจากการตัดไม้ทำลายป่า โดยมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการขยายบริเวณไฟป่า ด้านกรีนพีซ ได้เรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการยกร่างมาตรฐานในบรรยากาศของ PM2.5 ขึ้นใหม่สำหรับประเทศไทย โดยกำหนดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็น 35 มคก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ยรายปีเป็น 12 มคก./ลบ.ม. ภายในปี 2562 และกำหนดมาตรการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอาเซียนปลอดหมอกควัน HAZE-FREE 2020 อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

จากสภาพชุมชนที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีโรงงานอุสาหกรรมใหญ่ๆอาจมีการปล่อยมลพิษต่างๆออกมาส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ซึ่งเราไม่สามรถทราบได้ว่าบริเวณไหนที่มีมลพิษมากน้อย เมื่อรวมกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ส่งผลให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันจนส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ถ้าเรามีสิ่งที่ช่วยบอกหรือเตือนสภาพมลพิษและอากาศก่อนออกจากที่พักอาศัย ซึ่งทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงและมองเห็นสัญญาณดังกล่าวก็จะส่งผลให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตนิคมอุตสาหกรรมได้เตรียมรับมือป้องกันได้อย่างมีคุณภาพเหตุการณ์ต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้แบบกะทันหัน มีระบบแจ้งเตือนสำหรับผู้คนที่อยู่ห่างออกไป หรือสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเป็นภาระให้กับคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง