ศึกษาประสิทธิภาพแผ่นฉนวนกันความร้อนแบบซับเสียงด้วยเส้นใยดอกธูปฤๅษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปนัย ทองบุญเรือง, ชยพล วงศ์คุณานุสรณ์, ณัฐพล อภิชาติวงศา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมชาย เอี่ยมสอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาประสิทธิภาพแผ่นฉนวนกันความร้อนแบบซับเสียงด้วยเส้นใยดอกธูปฤๅษี โดยมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า คือ 1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเส้นใยดอกธูปฤๅษีต่อตัวประสานในการขึ้นรูปทำแผ่นฉนวนกันความร้อนแบบซับเสียง 2. เพื่อศึกษาชนิดตัวประสานที่เหมาะสมในการขึ้นรูปทำแผ่นฉนวนกันความร้อนแบบซับเสียง สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า เส้นใยดอกธูปฤๅษีผสมตามสัดส่วนการทดลอง มีประสิทธิภาพเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนแบบซับเสียงได้ ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า คือ การหาประสิทธิภาพการดูดซับเสียง จากเส้นใยดอกธูปฤๅษี และการเป็นฉนวนกันความร้อนโดยหาอัตราส่วนผสม จากใยมะพร้าว ชานอ้อยและแกลบ

สรุปผลการทดลอง 5.1 ผลการทดลองฉนวนกันความร้อนโดย กาวลาเท็กซ์ คือตัวผสานขึ้นรูปจะเห็นได้ว่าวัสดุตัวอย่างขุยมะพร้าวจะมีความสามารถในการกันความร้อนได้ดีกว่า ตัวอย่างที่เป็นแกลบ กับตัวอย่างที่เป็นชานอ้อย แต่อย่างไรก็ดี ในตัวอย่างที่ 1.1 จะพบได้ว่าวัสดุตัวอย่างแกลบนั้น สามารถกันความร้อนได้ดีกว่าชานอ้อย แต่ในตัวอย่างที่ 1.2 กลับกลายเป็นวัสดุชานอ้อยที่กันความร้อนได้ดีกว่า หรือก็คือ ในตัวอย่างทั่ง 2 แบบนั้น เป็นตัวอย่างของ ขุยมะพร้าว

กับ ชานอ้อย ที่ค่าการกันความร้อนแทบไม่ต่างกัน แต่แกลบกับมีค่าที่เพิ่มสูงขึ้นตามส่วนผสมของดอกธูปฤาษีที่เพิ่มขึ้น กาวแป้งเปียก คือตัวผสานขึ้นรูป เมื่อใช้กาวแป้งเปียกเป็นตัวผสานในการขึ้นรูปแทน จะเห็นได้ว่าวัสดุตัวอย่างขุยมะพร้าวจะมีความสามารถในการกันความร้อนได้ดีกว่า ตัวอย่างที่เป็นแกลบ กับตัวอย่างที่เป็นชานอ้อยเหมือนเดิม แล้วก็เป็นดังเช่นเคย ตัวอย่างที่ 2.1 พบได้ว่าวัสดุตัวอย่างแกลบนั้น สามารถกันความร้อนได้ดีกว่าชานอ้อย แต่ในตัวอย่างที่ 2.2 กลับกลายเป็นวัสดุชานอ้อยที่กันความร้อนได้ดีกว่า หรือก็คือ ในตัวอย่างทั่ง 2 แบบนั้น เป็นตัวอย่างของ ขุยมะพร้าว กับ ชานอ้อย ที่ค่าการกันความร้อนแทบไม่ต่างกัน แต่แกลบกับมีค่าที่เพิ่มสูงขึ้นตามส่วนผสมของดอกธูปฤาษีที่เพิ่มขึ้น

5.2 ผลจากการทดลองหาค่าการดูดซับเสียงกาวลาเท็กซ์ คือตัวผสานขึ้นรูปผลการทดลองที่ได้ พบว่าอัตราส่วนการผสมมีผลต่อการดูดซับเสียง ทั้ง 3 ตัวอย่างมีค่าไม่แตกต่างกัน โดยชานอ้อยและแกลบมีค่าความดังเสียงใกล้เคียงกัน และขุยมะพร้าวจะดูดซับเสียงได้น้อยที่สุด กาวแป้งเปียก

คือตัวผสานขึ้นรูปผลการทดลองที่ได้ พบว่าเมื่อเปลี่ยนตัวประสานมีผลต่อการดูดซับเสียง โดย

ขุยมะพร้าวจะดูดซับเสียงได้ดีกว่า ชานอ้อยและแกลบแต่ถ้าเพิ่มอัตราส่วนผสมทำให้แกลบมีค่าดูดซับเสียงได้ดีแต่ไม่แตกต่างกันมาก

อภิปรายผล จากการสรุปผลการทดลอง พบว่าตัวประสานในการทำแผ่นดูดซับเสียงและฉนวนกันความร้อนโดยมีอัตราส่วนการผสมแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน คือ แกลบ ชานอ้อย และขุยมะพร้าว มีค่าที่แตกต่างกันไม่มากอาจเนื่องจากปริมาณอัตราส่วนผสมในแต่ละชนิด ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ โดย ตัวที่เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีที่สุดคือ ขุยมะพร้าวมีความต่างของอุณหภูมิมากที่สุดส่วน แกลบและชานอ้อย มีค่าไม่ต่างกัน เมื่อนำไปศึกษาในส่วนการดูดซับเสียงพบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณอัตราส่วนผสมแกลบ มีค่าการดูซับเสียงได้ดีกว่า ขุยมะพร้าวและชานอ้อย อาจเนื่องจากการอัดผสานพื้นที่มีช่องว่างของแผ่นทดลอง ถ้าการทดลองนี้จะให้ค่าที่สมบูรณ์มากขึ้นควรมีการหาค่าการนำและการพาความร้อน และค่าทางวัสดุศาสตร์ต่างๆ ข้อเสนอแนะ1.ควรมีการเพิ่มอัตราส่วนผสมของอย่างทดลอง 2.นำแผ่นตัวอย่างที่ทำขึ้นมาหาค่าการนำและการพาความร้อน 3.ควรหาค่าความทนทาน ความชื้น และโครงสร้างต่างๆเพิ่ม