แอปพลิเคชั่นบอกระดับความสุกของทุเรียนจากเสียงเคาะด้วยปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยภูมิ ตนักษรานนท์, ภณวัฒน์ มาละแซม, สิรวิชญ์ เอี่ยมตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน, สรวัฒน์ ยามสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทุเรียน หากไม่มีความคุ้นชินกับการซื้อ อาจไม่สามรถบอกความสุกของทุเรียนได้ จึงแก้ปัญหา โดย สร้างแอปพลิเคชั่นที่รับค่า เสียงเคาะทุเรียน และ นำไปประมวณผลผ่าน Ai ได้มาเป็นระดับความสุก 3 ระดับ ได้แก่ ดิบ สุกกรอบ สุกนิ่ม โดยจะทำให้ ผู้ซื้อรู้ถึงความสุกของทุเรียน ทำให้ ซื้อได้ในแบบที่ต้องการ และ ลดการโกง โดยในอนาคตจะพัฒนาเป็นรูปแบบของไม้เคาะซึ่งสามารถวัดเสียงได้โดยตรง