โครงงานประดิษฐ์อุปกรณ์รักษาความชื้นในดินจากกะลามะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิรวรรณ หิรัญชุฬหะ, ปภาวรินทร์ มาอิ่มใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์อาภา ศรีวรางกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงาน “ประดิษฐ์อุปกรณ์รักษาความชื้นในดินจากกะลามะพร้าว” เกิดขึ้นจากคณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่า ปัจจุบัน การใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับประเทศไทยมีปัญหาการจัดการขยะ มีการทิ้งวัสดุธรรมชาติที่ยังสามารถใช้ได้ รวมถึงภาคการเกษตรในประเทศไทยยังคงมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แล้ว คนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีอาชีพทำการเกษตรมาตั้งแต่ในอดีต และปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดกับภาคการเกษตร มักเกิดจากการขาดแคลนน้ำ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์รักษาความชื้นในดินจากกะลามะพร้าวที่บรรจุวัสดุธรรมชาติในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาคุณสมบัติ และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นของวัสดุธรรมชาติแต่ละชนิดที่บรรจุอยู่ในอุปกรณ์รักษาความชื้นในดินจากกะลามะพร้าว โดยประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นในดิน วัดจากปริมาณความชื้นในดินที่เปลี่ยนแปลงไป อุปกรณ์รักษาความชื้นในดินจากกะลามะพร้าวมีลักษณะคือ กะลามะพร้าวคู่ รัศมี 7-9 เซนติเมตร ที่สามารถประกบกันสนิท มีเจาะรูรัศมี 0.3 เซนติเมตร 5 รู บริเวณด้านบนละด้านล่าง เพื่อระบายน้ำเข้าออก บรรจุวัสดุธรรมชาติไว้ด้านใน โดยวัสดุธรรมชาติ 1 ชนิด ต่ออุปกรณ์รักษาความชื้นในดินจากกะลามะพร้าว 1 ชุด และยึดติดกันด้วยยางวงจำนวน 2 เส้น โดยทำการทดลอง 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของวัสดุธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นในดินมากที่สุด และตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนของวัสดุธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นในดินมากที่สุดอันดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ จากการทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นในดินของอุปกรณ์ ณ ห้องปฏิบัติการและสภาพจริง พบว่า อุปกรณ์รักษาความชื้นในดินจากกะลามะพร้าวที่บรรจุหยวกกล้วยปริมาณ 40 กรัม มีแนวโน้มที่จะรักษาความชื้นในดินมากที่สุด รองลงมาคือ อุปกรณ์รักษาความชื้นในดินจากกะลามะพร้าวที่บรรจุแกลบปริมาณ 40 กรัม คาดว่าอุปกรณ์รักษาความชื้นในดินที่บรรจุหยวกกล้วยและแกลบในอัตราส่วน 2:1 ปริมาณรวม 40 กรัม จะมีประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นในดินมากที่สุด

คำสำคัญ การรักษาความชื้นในดิน วัสดุธรรมชาติ กะลามะพร้าว