การผลิตถ่านอัดแท่นคุณภาพสูงจากใบกุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ ขจรกล่ำ, จตุรงค์ สุไผ่โพธิ์, ดนุพล ระดมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ชารีแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานในภาพรวมของโลกเพื่มมากขึ้นจากปัจจัย 2 ประการ คือ อัตราการการขยายตัวที่รวดเร็วของระบบเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ และอัตราการเพื่มจำนวนขึ้นของประชากรโลก จึงทำให้พลังงานเริ่มน้อยลง ( ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันป้องกันประเทศ,2559 ) พลังงานทางเลือกผู้คนให้ความสนใจในปัจจุบัน พลังงานชีวมวล คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานได้ สารอินทรีย์เหล่านี้ได้มาพืชและสัตว์ต่างๆ เช่น เศษไม้ ใบไม้ ซากสัตว์ และในส่วนชีวมวลที่มีศักยภาพเป็นปริมาณมาก แต่เป็นชีวมวลที่ยังไม่ได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม มีพื้นที่ทั้งหมด 105 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเต็งรังกว่า 80 ไร่ โดยต้นไม้ที่พบมากในป่าเหล่านี้ คือ ต้นกุง ปัญหาที่พบจากป่าเต็งรัง คือ ในช่วงผลัดใบของป่าเต็งรัง ทำให้มีใบไม้เป็นปริมาณที่มาก โดยทั่วไปวิธีการจัดการใบไม้เหล่านี้เป็นการกวาดรวมกัน และจุดไฟเผา ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนและเป็นการเสียพลังงานชีวมวลโดยไร้ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้ถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการนำใบกุงมาแปรรูปเป็นถ่านอัดแท่งเพื่อให้ได้พลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ เพราะใบกุง เป็นใบพืชขนาดใหญ่ ย่อยสลายยาก น่าจะเผาแล้วเกิดถ่านได้ในปริมาณมาก และเป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากท้องถิ่นนำมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ จึงได้จัดทำโดยทำโครงงานเรื่อง การผลิตถ่านอัดแท่นคุณภาพสูงจากใบกุง