การพัฒนาฟองน้ำนาโนเซลลูโลสจากกาบกล้วยผสมน้ำยางพาราเพื่อดูดซับไมโครพลาสติกในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนภิชฌา เรืองพจนาปกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ วิชาสาร, ภาณุมาศ ประทุมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเกิดปัญหาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ขยะพลาสติกถูกจัดการอย่างไม่ถูกวิธีเกิดการสะสมของขยะพลาสติกในแหล่งน้ำ เมื่อขยะพลาสติกเหล่านั้นเกิดการแตกหัก หรือย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์ ก็จะทำให้เกิดการแตกตัวของพลาสติกจนมีขนาดเล็ก น้ำจากการซักผ้าในครัวเรือน หรือไมโครพลาสติกที่หลุดรอดมาจากการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งไมโครพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่มีความแข็งแรงและใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายที่นาน และยังเป็นตัวกลางในการดูดซับสารพิษต่างๆในน้ำ ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะพัฒนาเส้นใยเซลลูโลสจากกาบกล้วยให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางระดับนาโนเมตร ซึ่งเป็นเส้นใยที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ปราศจากสารตกค้าง และน้ำยาพารา ที่สามารถขึ้นรูปเป็นฟองน้ำที่มีคุณบัติในการดูดซับ มาพัฒนาเป็นฟองน้ำที่มีคุณสมบัติในการดูดซับไมโครพลาสติกในน้ำ