การศึกษาและตรวจสอบชนิดประจุไฟฟ้าอย่างง่ายด้วยอิเล็กโทรสโคปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการใช้ออป์แอม์ร่วมกับมอสเฟตชนิดn-channel โดยแสดงผลผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินโรจน์ เหมือนนาค, กฤตฌาญ พันธ์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิโชค สิงห์เรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและตรวจสอบชนิดประจุไฟฟ้าอย่างง่ายด้วยอิเล็กโทรสโคปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการใช้ออป์แอม์ร่วมกับมอสเฟตชนิดn-channel โดยแสดงผลผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา ออกแบบ สร้าง และทดสอบประสิทธิภาพ รวมถึงการแสดงผลของชุดการทดลองโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและราคาถูก ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ อิเล็กโทรสโคปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต การออกแบบอาศัยมอสเฟตแบบช่องทางเดินกระแสชนิดn-channel เป็นตัวบ่งชี้ความเป็นประจุไฟฟ้าของวัตถุที่นำมาทดสอบ และใช้ออปแอมป์ สำหรับเป็นตัวจ่ายแรงดันไฟฟ้า จากนั้นนำไปแสดงผลหน้าจอผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์โดยการทดสอบประสิทธิภาพอิเล็กโทรสโคปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะเปรียบเทียบกับอิเล็กโทรสโคปแบบแผ่นตัวนำ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นการตรวจสอบประจุที่ได้จากการขัดถูแผ่นเปอร์สเปกซ์ กับผ้าสักหลาดโดยตรง ตอนที่ 2 การทดสอบประจุที่เหลือจากการเหนี่ยวนำและการคายประจุบางส่วนทิ้ง ตอนที่ 3 การทดสอบประจุจากการป้อนแรงดันไฟฟ้าให้กับลวดตัวนำ

ตอนที่ 4 การทดสอบความแม่นยำในการแสดงผลหน้าจอผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์จากการวัด

จากการทดสอบประสิทธิภาพทั้ง 4 ตอนแสดงให้เห็นได้ว่าอิเล็กโทรสโคปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต และตรวจสอบได้ทั้งประจุบวกและประจุลบได้โดยตรงโดยจะแสดงค่าความต่างศักย์ผ่านหน้าจอเป็นตัวเลขที่สามารถแยกความเป็นประจุบวกและประจุลบได้