เครื่องระบุระดับความสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้โดยใช้ค่าความหนาแน่นร่วมกับการประมาณปริมาตรรูปทรง 3 มิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุกานต์ กิจจารุวงษ์, จตุรภัทร อนุสรณ์พานิช, ธีธัช กวีดำรงพัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัส สิทธิโชคธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ระบุระดับความสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้ โดยใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับระดับความสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ได้จากการเก็บข้อมูลตัวอย่าง จำนวน 50 ลูก โดยปกติแล้วความหนาแน่นของวัตถุหาจากมวลต่อปริมาตรซึ่งได้จากการวัด อย่างไรก็ตามการหาปริมาตรโดยการแทนที่น้ำทำได้ยากและไม่สะดวก ดังนั้นในงานนี้ได้ประยุกต์ใช้การประมาณปริมาตรรูปทรงสามมิติเพื่อหาปริมาตรของมะม่วง โดยใช้ด้านที่กว้าง ยาว และสูงที่สุดของมะม่วง แทนความกว้าง ความยาว ความสูง ของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก จากนั้นทำการเก็บข้อมูลซ้ำๆ เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของปริมาตรมะม่วงกับกล่องดังกล่าวเพื่อสร้างสมการความสัมพันธ์รวมระหว่างระดับความสุกกับค่ามวลและความกว้าง ยาว สูงของมะม่วง บันทึกข้อมูลสมการที่ได้ลงในบอร์ดประมวลผล KidBright เพื่อใช้ในการคำนวนและแสดงผลระดับความสุกออกมาทางจอแสดงผล LCD โดยข้อมูลในส่วนของมวลและความกว้าง ยาว สูงของมะม่วง ที่จะป้อนเข้าระบบประมวลผล ได้จากวัดด้วย Load cell Sensor และ Ultrasonic sensor ที่ติดตั้งอยู่ในชุดอุปกรณ์ตามลำดับ