กระดาษจากหินปูนและพลาสติกชีวภาพจากเปลือกสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา ศรีใหม่, จริสรา สมจิตร, ภูริพัฒน์ จิตเขม้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันกระดาษถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งกระดาษแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น กระดาษฟอกขาว ใช้สำหรับงานเอกสารและงานจดบันทึก กระดาษคราฟท์ ใช้สำหรับการทำสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์และถุงกระดาษ (Rachana Pochanakit, 2562) กระดาษหิน ซึ่งเป็นกระดาษที่มีการใช้ประโยชน์คล้ายกับกระดาษฟอกขาว เพียงแต่ทำมาจากแคลเซียมคาร์บอเนตและพลาสติกสังเคราะห์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ากระดาษฟอกขาวแบบธรรมดาที่ทำมาจากเยื่อไม้

ทางคณะผู้จัดทำเห็นถึงประโยชน์และคุณสมบัติที่หลากหลายของกระดาษหิน รวมทั้งต้องการลดการใช้พลาสติกสังเคราะห์ในการผลิตกระดาษหิน จึงเกิดโครงงานการทำกระดาษจากหินปูนและพลาสติกชีวภาพจากเปลือกสับปะรด โดยเป็นการรวมประโยชน์ของพลาสติกชีวภาพที่สามารถกันน้ำได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ง่าย อีกทั้งยังแก้ปัญหาขยะเปลือกสับปะรดที่ล้นในฤดูกาลเก็บเกี่ยวได้ เข้ากับประโยชน์ของกระดาษหินที่ช่วยแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกระดาษฟอกขาว จะได้เป็นกระดาษหินที่มีคุณสมบัติในการกันน้ำ มีความแข็งแรงยืดหยุ่นจากเซลลูโลส ทนต่อการฉีกขาด ซึ่งสามารถใช้ในงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นบรรจุภัณฑ์ กล่องพัสดุและผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่ต้องการความทนทาน